Home » ก่อนพ่อเสียชีวิตได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ ผู้รับมรดกต้องรอคำสั่งศาลหรือไม่ครับ? | ตัวอย่างคําร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก แบบมีพินัยกรรม

ก่อนพ่อเสียชีวิตได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ ผู้รับมรดกต้องรอคำสั่งศาลหรือไม่ครับ? | ตัวอย่างคําร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก แบบมีพินัยกรรม

ก่อนพ่อเสียชีวิตได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ ผู้รับมรดกต้องรอคำสั่งศาลหรือไม่ครับ?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รายการ หมอเงิน…หมอความ ( ถามตอบ ) : TAPE 320
ก่อนพ่อเสียชีวิตได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ ผู้รับมรดกต้องรอคำสั่งศาลหรือไม่ครับ?

รายการ หมอเงินหมอความ
ออกอากาศ (สด) ทุกวัน อาทิตย์ 16.0517.00 น.
รายการ หมอเงิน…หมอความ ( ถามตอบ )
ออกอากาศทุกวัน จันทร์ศุกร์ เวลา 16.55น.
ทาง TNN24 ช่อง 16
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
https://www.facebook.com/morngern.morkwam/

ก่อนพ่อเสียชีวิตได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ ผู้รับมรดกต้องรอคำสั่งศาลหรือไม่ครับ?

\”การยื่นคำร้องขอจัดการมรดก\”ต้องเตรียมอะไรบ้าง |สุพจน์ นิติรัฐกุล


ออกอากาศ สวท.สกลนคร วันที่ 9 สิงหาคม 2563
การยื่นจัดการมรดกที่ควรรู้!!
จะจัดการมรดกเมื่อใด?
ใครเป็นผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก?
ใครเป็นผู้จัดการมรดกได้บ้าง?
การยื่นคำร้อง ยื่นที่ไหน?
คำร้องต้องทำอย่างไร
การยื่นคำร้องและนัดไตร่สวน ทำอย่างไร?
การขอรับคำสั่งศาลกรณีศาลสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว
ผู้จัดการมรดกจะถูกถอนจากการเป็นผู้จัดการได้หรือไม่

\

การรับมรดกที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินเสียชีวิต มีขั้นตอนอย่างไร


การรับมรดกที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินหรือผู้มีชื่อในเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ( เช่น โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) ตายลงไป ที่ดินแปลงนั้นก็จะเป็นมรดก ซึ่งจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ตาย โดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรมที่เจ้ามรดกทำไว้
ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมมี ๖ ลำดับ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
๑. ผู้สืบสันดาน (บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ)
๒. บิดา มารดา
๓. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
๔. พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน
๕. ปู่ ย่า ตา ยาย
๖. ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิรับมรดกร่วมกับทายาทโดยธรรมทั้ง ๖ ลำดับ
โดยผู้มีสิทธิได้รับมรดกที่ดินจะต้องไปขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินนั้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ในกรณีมีเอกสารเป็นโฉนดที่ดิน น.ส. ๓ ข. และสำนักงานที่ดินอำเภอ ในกรณีมีเอกสารเป็น น.ส.๓, น.ส.๓ ก. ถ้าท้องที่ใดที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎหมายที่ดินแล้ว ไม่ว่าที่ดินจะเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรือ น.ส. ๓ ก.,น.ส.๓ ข. จะต้องไปขอจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่
หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอรับมรดก คือ
โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทำประโยชน์
บัตรประจำตัว
ทะเบียนบ้าน
หลักฐานการตายของเจ้ามรดก เช่น มรณบัตร
พินัยกรรม (ถ้ามี)
ถ้าผู้ขอ ขอรับมรดกในฐานะเป็นคู่สมรส ต้องมีหลักฐานการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
ถ้าผู้ขอรับมรดกเป็นบิดาเจ้ามรดก ต้องมีทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้ามรดกหรือหลักฐานการรับรองบุตร
กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้ขอรับมรดก ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
ถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ต้องนำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดไปแสดง
ถ้ามีผู้มีสิทธิรับมรดกร่วมกันหลายคน บางคนได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ต้องมีหลักฐานการตายของทายาทนั้น ๆ

ในกรณีที่มีผู้จัดการมรดก หลักฐานที่ต้องนำไป คือ
คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาล หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก
หลักฐานการตายของเจ้ามรดก
ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท
ค่าประกาศมรดก แปลงละ ๑๐ บาท
ค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดก แปลงละ ๕๐ บาท
ค่าจดทะเบียนโอนมรดก ร้อยละ ๒ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์
ในกรณีโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ ๐.๕

การรับมรดกที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินเสียชีวิต มีขั้นตอนอย่างไร

D-Court หรือ ศาลดิจิทัล คืออะไร ?


DCourt หรือ ศาลดิจิทัล คืออะไร ?
ศาลยุติธรรมหรือ COJ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการและอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ใช้บริการศาล ภายใต้ชื่อ DCourt หรือศาลดิจิทัล เพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดมากขึ้น
มาดูกันว่ามีอะไรภายใต้ DCourt บ้าง
ศาลยุติธรรม COJ DCourt สำนักงานศาลยุติธรรม

D-Court หรือ ศาลดิจิทัล คืออะไร ?

ผู้ตายทำพินัยกรรมไว้ให้เป็นผู้จัดการมรดกต้องขอหนังสือยินยอมอีกไหม , ตอนที่ 53


ผู้ตายทำพินัยกรรมไว้ให้เป็นผู้จัดการมรดกต้องขอหนังสือยินยอมอีกไหม , ตอนที่ 53
_____________________
ติดตามผลงานทาง Facebook
.
ทนายวีรยุทธ =
https://web.facebook.com/weerayutlawyerthai/?ref=br_rs
.
ทนายความ ฟ้องหย่า โดยทนายวีรยุทธ =
https://web.facebook.com/divorcelawyerthai/?ref=br_rs
.
ติดตาม ชีวิตส่วนตัว ทาง instagram
https://www.instagram.com/weerayutsuwanpayak/?hl=th
.
ขอบคุณแฟนคลับ ทุกท่านที่ติดตาม
ทุกความคิดเห็น และ การกดไลค์ หรือติดตาม
จะเป็นกำลังใจให้ทนายวีรยุทธ ได้ทำวีดีโอในครั้งต่อไปคับ !
.
_____________________________
.
ปรึกษาข้อกฎหมายหรือสอบถามทางไลน์ได้ตลอด

ผู้ตายทำพินัยกรรมไว้ให้เป็นผู้จัดการมรดกต้องขอหนังสือยินยอมอีกไหม , ตอนที่ 53

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่wes-and-vps/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *