Home » กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 2564 (ฉบบับที่ 3) โดย สมาคมโรแงรมภาคใต้ | กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 2564 (ฉบบับที่ 3) โดย สมาคมโรแงรมภาคใต้ | กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 2564 (ฉบบับที่ 3) โดย สมาคมโรแงรมภาคใต้


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. สมาคมโรงแรมภาคใต้ ได้จัดประชุมผ่านระบบ ZOOM และได้เชิญตัวแทนของสมาคมที่พักบูติกภูเก็ตเข้าร่วม พร้อมกับได้เชิญอาจารย์อนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง มาให้ความรู้อธิบายถึงขอบเขตของกฎกระทรวงฉบับนี้ พร้อมกับประมวลผลของการคงสถานะของที่พักหรือโรงแรมได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของ คสช.ที่ 6/2562 หรือ ม.44 ที่ยังไม่สามารถได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ตาม พรบ.โรงแรม กว่า 45 หมื่นกว่าราย จากทั้งหมดในประเทศ 7 หมื่นราย นั่นหมายถึงกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่อัตราส่วน กว่า 2 ใน 3 เป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่มีขนาดจำนวนห้องพักมากกว่า 4 ห้องขึ้นไป ที่ยังประสบปัญหาความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ ชุมชน การจ้างงาน รายได้ครัวเรือน ร่วมสร้างสังคมให้มีความเข็มแข็ง ลดภาระพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศชาติจากการให้บริการเป็นเงินตราต่างประเทศ จ่ายภาษีให้แก่รัฐและท้องถิ่น เป็นส่วนสำคัญที่ต้องยุติกิจการลงในที่สุดในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นี้ หากมีผู้ประกอบการใดเปิดกิจการหลังจากนี้ จะเข้าข่ายความผิดตาม พรบ.โรงแรม นี่คือบทบัญญัติโทษการฝ่าฝืนตาม พรบ.โรงแรม ข้อ 2.1 “ฐานประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน” (มาตรา มาตรา 15 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 59) มีระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝืนอยู่องค์ประกอบของความผิด
สรุป
มันจบแล้วสำหรับ โรงแรมเล็กไม่ได้ไปต่อ Phuket Sandbox จะถูกถอดถอนออกรายชื่อออกสำหรับรายที่ได้เดิม และรายใหม่จะไม่สามารถขอเข้า ในระบบ SHA Plus หลังวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
มีการนำเสนอชี้แจ้งความผิดทางกฎหมาย ทุกรายจะไม่สามารถเปิดกิจการให้เช่าที่พักแบบรายวันตาม พรบ.โรงแรม ได้อีกต่อไป
กฎกระทรวงใหม่ 2564 ที่ขยายเวลาการปรับปรุงอาคารให้ได้ตามเกณฑ์ พรบ.โรงแรม เงื่อนไขเดิมที่ไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว ไปอีก 3 ปี จะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เนื่องจากที่ผ่านมา 5 ปี ยังไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว แม้ว่าต่อขยายออกไป 10 20 ปี ก็จะไม่สามารถทำได้เช่นเดิม
ทางออกที่สามารถทำได้คือ ต้องมีกฎกระทรวง หรือกฎหมายเฉพาะ ที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม และจะต้องไม่ไปพูกติดกับ พรบ.โรงแรม ที่มีเกณฑ์เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคที่ใหญ่เกินกว่าจะผ่านได้ที่เป็นกฎหมายหลายฉบับ เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.ผังเมือง และ พรบ.สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ความหวังที่พอมีอยู่บ้างตอนนี้อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม โดยกรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดว่าหากไม่มีอุปสรรคใดๆ จะใช้เวลา 1 2 ปี ถึงจะประการใช้ได้
ต่อไปนี้กลุ่มที่พักขนาดกลางเล็กที่ไม่มีใบอนุญาตฯ พลเมืองชาวภูเก็ตจะไม่สามารถร่วมใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าเช่น หาดทราย ทะเล แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ รวมไปถึงระบบสาธารณุปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำใต้ดิน ที่เป็นของส่วนรวมของเกาะภูเก็ตของประเทศชาติ ให้เกิดความเป็นธรรมและการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่สุจริต เพื่อเลี้ยงครอบครัว ชุมชน สร้างให้สังคมเข็มแข็งในรูปกิจการธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวันอีกต่อไป

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 2564 (ฉบบับที่ 3) โดย สมาคมโรแงรมภาคใต้

การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 DOPA Channel ถ่ายทอดสด การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เวลา 09.0012.00 น. เรื่อง การทะเบียนราษฎรทะเบียนทั่วไป บัตรประจำตัวประชาชน และสัญชาติ โดย นางสาวอภิญญา อุ่นเรือน ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนราษฎร

การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม


การควบคุมและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมาย
“โรงแรม” หมายถึง “สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยคิดค่าตอบแทนต่ำกว่ารายเดือน”

การขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน ดังนี้ กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
นายทะเบียนโรงแรม ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมการปกครอง และในจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัจจุบันมีโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑๐,๓๙๔ แห่ง และโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน ๙,๖๖๒ แห่ง (ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว)
การแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดลักษณะและมาตรฐานของอาคารที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนการใช้หรือดัดแปลงอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้สะดวกขึ้น แต่ยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสมกับขนาดของอาคาร เช่น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกชั้น ต้องมีบันไดหนีไฟที่เพียงพอ ต้องมีพื้นที่ว่างตามกฎหมายกำหนด
นอกจากนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้สถาบันการศึกษาทำการศึกษาวิจัยกฎหมาย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาสถานที่พักที่ยังเข้าระบบไม่ได้ ให้สามารถประกอบกิจการได้
การดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ดังนี้ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อโรงแรมภายในจังหวัดได้ทางเว็บไซต์ของจังหวัด หรือทั่วประเทศได้ทางเวบไซต์ของกรมการปกครอง
สามารถจัดกลุ่มอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร แต่ไม่มาขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์และจัดประชุมชี้แจงให้ผู้ประกอบธุรกิจ มายื่นขออนุญาตจดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้ทราบถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขออนุญาต และบทกำหนดโทษ
๒. กลุ่มที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฯ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจอาคารที่มีลักษณะเข้าข่ายอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาประกอบธุรกิจโรงแรม ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่
เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้มายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ทันที

๓. กลุ่มที่ไม่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฯ
เช่น อาคารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม ที่ดินทับซ้อน เป็นต้น
ให้จังหวัดสำรวจและรวบรวมข้อมูลปัญหาดังกล่าว ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ ทั้ง ๓ กลุ่ม ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน และรายงานผลความก้าวหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน
สำหรับสถานที่พักที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นโรงแรม อาทิ Guest house, Home stay ที่มีลักษณะห้องพักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน ๔ ห้อง มีจำนวนผู้เข้าพักรวมกันไม่เกิน ๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารายได้เสริม ให้ผู้ประกอบธุรกิจมาจดแจ้งสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ต่อนายทะเบียนโรงแรมตามกฎหมายโรงแรม

การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม

EP.4 Kinds of cards for build deck การ์ดแต่ละประเภท


EP.4 Kinds of cards for build deck การ์ดแต่ละประเภท

มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว (Tour Operator Standard)


มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว (Tour Operator Standard)
ประเทศไทยมีมาตรฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประทับใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับโลก สามารถดึงเงินตราจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ได้จัดให้การพัฒนามาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว ( Tour Operator Standard) โดยการจัดทำมาตรฐานในการประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการใช้บริการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaits.org

มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว (Tour Operator Standard)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *