Home » C – Bài tập 6.4: Ứng dụng quản lý sinh viên hoàn chỉnh | Chủ Đề về chủ đề viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct |

C – Bài tập 6.4: Ứng dụng quản lý sinh viên hoàn chỉnh | Chủ Đề về chủ đề viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct |

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm bài viết nói về viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct có phải không? Có đúng là bạn đang muốn tìm chủ đề C – Bài tập 6.4: Ứng dụng quản lý sinh viên hoàn chỉnh phải vậy không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây.

NỘI DUNG BÀI VIẾT

C – Bài tập 6.4: Ứng dụng quản lý sinh viên hoàn chỉnh | Xem thông tin về laptop tại đây.

[button color=”primary” size=”medium” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]XEM VIDEO BÊN DƯỚI[/button]

Ngoài xem những thông tin về laptop mới cập nhật này bạn có thể xem thêm nhiều nội dung hữu dụng khác do https://soyncanvas.vn/ cung cấp tại đây nha.

Kiến thức liên quan đến đề tài viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct.

Hướng dẫn học lập trình C cơ bản và nâng cao. Hoàn thiện ứng dụng quản lý sinh viên. Kênh triệu thân mến-hãy cùng nhau phát triển! Mã mẫu:.

See also  #34.Bí quyết GIỎI C++ NGAY LẬP TỨC: Kiểm tra số nguyên dương N có đối xứng hay không? | Nội Dung về chủ đề kiem tra so nguyen to c++ |

Hình ảnh liên quan đếnbài viết C – Bài tập 6.4: Ứng dụng quản lý sinh viên hoàn chỉnh.

C - Bài tập 6.4: Ứng dụng quản lý sinh viên hoàn chỉnh

C – Bài tập 6.4: Ứng dụng quản lý sinh viên hoàn chỉnh

>> Ngoài xem đề tài này bạn có thể xem thêm nhiều Kiến thức hay khác tại đây: Xem thêm tại đây.

Tag có liên quan đến đề tài viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct.

#Bài #tập #Ứng #dụng #quản #lý #sinh #viên #hoàn #chỉnh.

See also  Trailer HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN VTV1 | Tin Hay về chủ đề hương vị tình thân chuyện thể từ phim hàn quốc |

lập trình C/C++ java,android,cấu trúc dữ liệu,sql,python,thủ thuật lập trình căn bản. hướng dẫn trình. ngôn ngữ triệu thân. ngon ngu lap trinh,thân triệu,lập trình thân triệu,java thân triệu,c++ thân triệu,c thân triệu,ctdlgt thân triệu,sql thân triệu.

C – Bài tập 6.4: Ứng dụng quản lý sinh viên hoàn chỉnh.

viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct.

Với những Thông tin về chủ đề viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct này sẽ hữu ích cho bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.

13 thoughts on “C – Bài tập 6.4: Ứng dụng quản lý sinh viên hoàn chỉnh | Chủ Đề về chủ đề viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct |”

 1. Anh ơi sao mỗi lần e thêm sinh viên mới vào danh sách lúc hiển thị phần đệm của em lại bị lệch đi anh kiểm tra giúp e với e tìm lỗi mãi rồi ko ra mong a xem giúp e cai hàm ghiFile với

  #include <stdio.h>

  #include <string.h>

  struct hoVaTen{

  char ten[20];

  char dem [21];

  char ho[20];

  };

  struct diemMH{

  float toan ;

  float van ;

  float anh;

  float tbc;

  };

  struct SV{

  int ma;

  struct hoVaTen tensv;

  int tuoi;

  char gioiTinh [20];

  struct diemMH diemsv;

  };

  void nhapHoVaTen (struct hoVaTen *tensv)

  {

  printf ("nhap ho sv : ");scanf ("%s",tensv->ho);

  getchar();

  printf ("nhap dem sv : ");gets(tensv->dem);

  printf ("nhap ten sv : ");scanf ("%s",tensv->ten);

  }

  void nhapDiemMH (struct diemMH *diemsv)

  {

  printf ("nhap diem toan : ");scanf ("%f",&diemsv->toan);

  printf ("nhap diem van : ");scanf ("%f",&diemsv->van);

  printf ("nhap diem anh : ");scanf ("%f",&diemsv->anh);

  diemsv->tbc=(diemsv->toan+diemsv->van+diemsv->anh)/3;

  }

  struct SV nhap ()

  { struct SV sv;

  printf ("nhap ma sv : ");scanf ("%d",&sv.ma);

  nhapHoVaTen (&sv.tensv);

  printf ("nhap tuoi sv : ");scanf ("%d",&sv.tuoi);

  printf ("nhap gioi tinh sv : ");scanf ("%s",sv.gioiTinh);

  nhapDiemMH(&sv.diemsv);

  return sv;

  }

  void hienThiSV(struct SV sv) {

  printf("%-10d %-10s %-20s %-10s %-10d %-10s %-10.2f %-10.2f %-10.2f %-10.2fn",

  sv.ma, sv.tensv.ho, sv.tensv.dem, sv.tensv.ten, sv.tuoi, sv.gioiTinh,

  sv.diemsv.toan, sv.diemsv.van, sv.diemsv.anh, sv.diemsv.tbc);

  }

  void hienThiDSSV(struct SV *dssv,int slsv)

  {

  int i=0;

  for (i=0;i<slsv;i++)

  {

  hienThiSV(dssv[i]);

  }

  }

  void hienThiCot ()

  {

  printf ("%-10d%-10s%-20s%-10s%-10d%-10s%-10.2f%-10.2f%-10.2f%-10.2fn","Ma SV",

  "Ho sv","Dem sv","Ten sv","Tuoi","Gioi tinh","Toan","Van","Anh","Tbc");

  }

  void sapXepTen (struct SV *dssv,int slsv)

  {

  int i,j;

  for(i=0;i<slsv-1;i++)

  {

  for (j=slsv-1;j>i;j–)

  {

  if (strcmp(dssv[j].tensv.ten,dssv[j-1].tensv.ten)<0)

  {

  struct SV tmp =dssv[j];

  dssv[j]=dssv[j-1];

  dssv[j-1]=tmp;

  }

  }

  }

  }

  void sapXepTheoDiem (struct SV *dssv,int slsv)

  {

  int i,j;

  for(i=0;i<slsv-1;i++)

  {

  for (j=slsv-1;j>i;j–)

  {

  if (dssv[j].diemsv.tbc>dssv[j-1].diemsv.tbc)

  {

  struct SV tmp =dssv[j];

  dssv[j]=dssv[j-1];

  dssv[j-1]=tmp;

  }

  }

  }

  }

  void timTenSV (struct SV *dssv,int slsv)

  {

  char tenTK[10];

  printf ("nhap ten can tim kiem : ");scanf ("%s",tenTK);

  int i,count =0;

  for (i=0;i<slsv;i++)

  {

  if (strcmp(tenTK,dssv[i].tensv.ten)==0)

  {

  hienThiSV(dssv[i]);

  count++;

  }

  }

  if (count==0) printf ("khong tim thay");

  }

  void ghiFile (struct SV *dssv,int slsv)

  {

  int i=0;

  FILE *f=fopen("C:/Users/hi/Desktop/text/md","w");

  for (i=0;i<slsv;i++)

  {

  struct SV sv=dssv[i];

  fprintf (f,"%-10d%-10s%-20s%-10s%-10d%-10s%-10.2f%-10.2f%-10.2f%-10.2fn",sv.ma,

  sv.tensv.ho,sv.tensv.dem,sv.tensv.ten,sv.tuoi,sv.gioiTinh,

  sv.diemsv.toan,sv.diemsv.van,sv.diemsv.anh,sv.diemsv.tbc);

  }

  fclose (f);

  }

  void docFile (struct SV *dssv,int *slsv)

  {

  int i=0;

  FILE *f=fopen ("C:/Users/hi/Desktop/text/md","r");

  if (f!=NULL)

  {

  while (feof(f)==0)

  {

  struct SV sv ;

  fscanf (f,"%10d%10s%20[^n]%10s%10d%10s%10f%10f%10f%10fn",

  &sv.ma,sv.tensv.ho,sv.tensv.dem,sv.tensv.ten,&sv.tuoi,sv.gioiTinh,&sv.diemsv.toan,&sv.diemsv.van,

  &sv.diemsv.anh,&sv.diemsv.tbc);

  dssv[i++]=sv;

  }

  }

  *slsv=i;

  fclose (f);

  }

  int main ()

  {

  int slsv,luaChon;

  struct SV dssv[100];

  docFile (dssv,&slsv);

  printf ("danh sach sinh vien hien tai.n");

  hienThiDSSV (dssv,slsv);

  do

  {

  printf ("n1.Them sv moi vao danh sach ");

  printf ("n2.Hien thi dssv hien co ");

  printf ("n3.Sap xep dssv theo ten");

  printf ("n4.Sap xep dssv theo diem tbc");

  printf ("n5.Tim sv theo ten");

  printf ("n6.Luu thong tin ra file");

  printf ("n0.Thoat");

  printf("nnhap lua chon : ");scanf ("%d",&luaChon);

  struct SV sv;

  switch (luaChon)

  {

  case 0 :

  break;

  case 1 :

  sv=nhap();

  dssv[slsv]=sv ;

  slsv++;

  break;

  case 2 :

  hienThiDSSV (dssv,slsv);

  break;

  case 3 :

  printf ("nsap xep sv theo ten ");

  sapXepTen (dssv,slsv);

  printf ("n");

  hienThiDSSV(dssv,slsv);

  break;

  case 4 :

  printf ("nsap xep sv theo diem ");

  sapXepTheoDiem (dssv,slsv);

  printf ("n");

  hienThiDSSV(dssv,slsv);

  break;

  case 5:

  timTenSV (dssv,slsv);

  break;

  case 6:

  ghiFile (dssv,slsv);

  break;

  default :

  printf ("nnhap sai");

  break;

  }

  }

  while (luaChon!=0);

  return 0;

  }

Leave a Reply

Your email address will not be published.