Home » 5 Mẫu giấy xác nhận công tác tại cơ quan nhà nước mới nhất 2019 | Tổng hợp những câu nói nhận đạo và đời sống hay nhất trên đời

5 Mẫu giấy xác nhận công tác tại cơ quan nhà nước mới nhất 2019 | Tổng hợp những câu nói nhận đạo và đời sống hay nhất trên đời

Bạn có thể tìm thấy những câu nói nhận đạo và đời sống hay nhất tại đây

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Họ & tên         : ……………………… ……………………………. …………………………
Địa chỉ             : ……………………… ………………………….. …………………………….
Số CMND        : ……………. Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp:………………….
Hiện đang công tác tại 
Công ty             : …………………….. ……………………………. ……………………………
Địa chỉ              : ………………………. …………………………… ……………………………
Điện thoại         : ……………………………………..  Fax:  …………………………………
Vị trí công tác  : ……………………… ……………………………… ………………………….
Phòng/Ban        : ……………………….. …………………………….. ………………………..

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;
ko xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):……………
Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay
Lý do xin xác nhận công tác: ……………………………. ………………………………….
Nay tôi viết đơn này kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

See also  Gặp ma - Truyện cười 2021 | Tổng hợp những câu nói vui hay nhất trên đời

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty   Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                                     (Ký & ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

Kính gửi: Cơ quan hữu quan

 

Theo đề nghị của:

Ông/Bà                               : …………………….. ………………………. ……………………….
Ngày sinh                           : ………………….. …………………….. …………………………….
Số CMND                          : ……………………….. ……………………. ……………………..

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

Đơn vị công tác :……………………. ……………………….. ………………………….
Địa chỉ :…………………………….. ………………………… …………………………..
Điện thoại, Fax :…………………… ……………………………… ……………………..
Vị trí công tác : ………………………… ………………………… ………………………
Phòng/Ban : ……………………………. …………………………… ……………………
Thời gian làm việc : …………………… …………………………. …………………….
Loại hợp đồng lao động : ………………… ………………………. …………………
Trân trọng!

See also  [HOT] Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại trong ngày sát Tết | Tổng hợp những câu nói nhận đạo và đời sống hay nhất trên đời

…, ngày …..  tháng …..   năm …

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Tôi tên là         : ………………………….. …………………………… …………………………….
Địa chỉ             : …………………………….. ………………………… ……………………………..
Số CMND        : ………………….. Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp:………………….
Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc & đơn vị công tác như sau:
Công ty             : ………………………………. …………………………. …………………………
Địa chỉ              : ……………………………….. ………………………….. ……………………….
Điện thoại         : ……………………………………………  Fax:  ……………………………..
Vị trí công tác  : ……………………………… …………………………. ………………………….
Phòng/Ban        : ……………………………… …………………………. …………………………

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;
ko xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):…………………
Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay
Lý do xin xác nhận công tác: ……………………………………. …………………………………
Kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

See also  Top Những Mẫu Ảnh Bìa Buồn Cho Facebook Đầy Ấn Tượng | Tổng hợp những câu nói hay về đời sống xã hay hội nhất trên đời

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty                                                                               Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                                     (Ký & ghi rõ họ tên)

Xem thêm nhiều thông tin khác tại đây: Xem thêm tại đây
soyncanvas hy vọng những thông tin này mang lại nhiều giá trị cho bạn. Chân thành cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *